interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

תכסית

מלשון - 'כיסוי'

השם הכולל לכל אותם עצמים ופרטי נוף מלאכותיים או טבעיים הנמצאים מעל פני הקרקע (מעל התבליט). להרחבה ראו את כתבת הניווט השנייה - קישור

תגובות

0 תגובות