interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

אינטרקולר

מצנן ביניים

מחליף חום, אשר מפחית את הטמפרטורה של אוויר הנדחס למנועי בעירה פנימית. האינטרקולר יופיע לרוב לפני ובשימוש מנועים להם מגדש טורבו, או מגדש על.

האינטרקולר הינו מצנן ביניים המצנן את האוויר הנכנס למנוע על ידי החלפת חום לאוויר חיצוני, או לנוזל באמצעות רדיאטור.

האינטרקולר מאפשר לשפר את יעילות המנוע ותפוקתו באמצעות דחיסת האוויר הנכנס למנוע (בגלל שהוא מקרר את האויר)..

תגובות

0 תגובות