interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

יחס זחילה

מכפלה של כל יחסי ההעברה בדרך מהמנוע אל הגלגל, כדי לחשב את יכולת הג'יפ לזחול במעברים טכניים. יחס הזחילה מחושב על ידי הכפלת יחס ההעברה של ההילוך הראשון ביחס ההעברה של הילוך הכוח (LOW) ביחס ההעברה של הדיפרנציאל. לדוגמה אם ההילוך הראשון הוא ביחס 1:3.52, ה-LOW הוא 1:2.62 והדיפרנציאל הוא 1:4.1, יחס הזחילה הוא 1:37.81.

תגובות

0 תגובות