interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

בטיחות פסיבית

כל האמצעים השומרים על הרכב והנוסעים בעת תאונה. חגורת בטיחות, קדם מותחן לחגורות, כלוב התהפכות, מבנה המרכב של הרכב, הגה קורס וכו' בשונה מבטיחות אקטיבית הבאה למנוע את התאונה טרם התרחשה - בטיחות פסיבית היא הכינוי למערכות המבטחות את הרכב והנוסעים לאחר קרות התאונה.

תגובות

0 תגובות